Polityka ochrony danych osobowych FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), ustawą organiczną o ochronie danych osobowych (LOPDCP, 15/99) oraz rozporządzeniem w sprawie rozszerzenia zakresu LOPDCP (dekret królewski 1720/2007 z dnia 21 grudnia), niniejszym przekazujemy informacje na temat Polityki ochrony danych osobowych spółki w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych to osoba prawna, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. To administrator decyduje o tym, w jaki sposób oraz w jakich celach przetwarzane są dane osobowe.

Dla celów niniejszej Polityki ochrony danych osobowych administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych jest:

 • Nazwa spółki: FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA). Jednostka dominująca grupy kapitałowej: GRUPA FINSA
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIF): A15005499
 • Siedziba spółki: Droga krajowa 550, kilometr 57. E 15707 - Santiago de Compostela. Hiszpania
 • Adres poczty elektronicznej:  finsa@finsa.es
 • Telefon: +34 981 050 000 / Faks: +34 981 050 700
 • Inspektor ochrony danych:

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych i sposób ich ochrony

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

W celach określonych w niniejszej Polityce prywatności administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wskazane dla każdego odnośnego rodzaju przetwarzania, który różni się w zależności od zamówionych przez Państwa usług lub łączącego Państwa stosunku umownego z naszą organizacją.

Nasza organizacja zobowiązuje się do traktowania danych osobowych z zachowaniem pełnej poufności oraz do wdrożenia odpowiednich fizycznych, technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych.

Gwarantują i w każdym przypadku ponoszą Państwo odpowiedzialność za prawdziwość, dokładność, ważność i autentyczność podanych danych osobowych oraz zobowiązują się do ich należytej aktualizacji.

 

Przetwarzanie danych w ramach koordynacji działalności gospodarczej

 

Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, podpis, zdjęcie.

Dane dotyczące cech osobowych: Płeć, stan cywilny, narodowość, wiek, data i miejsce urodzenia oraz dane dotyczące członków rodziny.

Dane dotyczące wykształcenia i zatrudnienia: zawód, stanowisko, doświadczenie, kwalifikacje.

 

Przetwarzamy udostępnione nam dane osobowe w celu zapobiegania ryzyku pracowniczemu oraz koordynacji działalności gospodarczej z pracownikami firm świadczących usługi wsparcia na rzecz naszej organizacji.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy. Jeżeli po ustaniu stosunku pracy zdecydują Państwo o usunięciu swoich danych osobowych, będą one przechowywane do czasu upływu terminów określonych przepisami prawa w zakresie rachunkowości, podatków i prawa pracy, a po upływie tych terminów zostaną usunięte z naszego systemu.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wykonanie umowy o pracę, a także wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

 

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym koordynującym czynności biznesowe spółki w celu ich weryfikacji.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem danych przekazywanych organom publicznym na mocy obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych na szczeblu międzynarodowym odbywa się do Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności, za pośrednictwem podmiotu przetwarzającego dane – Google (Gsuite).

 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 1. Cel przetwarzania danych osobowych
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych
 1. Odbiorcy danych

 

Przetwarzanie danych osób ubiegających się o pracę

 

Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, podpis, zdjęcie.

Dane dotyczące cech osobowych: Płeć, stan cywilny, narodowość, wiek, data i miejsce urodzenia oraz dane dotyczące członków rodziny.

Dane dotyczące wykształcenia i zatrudnienia: zawód, stanowisko, doświadczenie, kwalifikacje.

 

Przetwarzamy przekazane nam dane osobowe w celu zarządzania procesami rekrutacji.

Przekazane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo osoba, której dane dotyczą, nie wycofa udzielonej zgody, aby umożliwić dalsze przechowywanie jej życiorysu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji. W każdym przypadku CV będą usuwane po upływie roku od ich wysłania.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wyraźna zgoda, o której udzielenie zostaną Państwo poproszeni.

 

Państwa dane mogą być przekazywane do spółek grupy FINSA:

 • FINANCIERA MADERERA, S.A.

     

A-15005499

 • FORESA, INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NOROESTE, S.A

     

A-28141224

 • DECOTEC PRINTING, S.A

     

A-60886702

 • COGENERACION DEL NOROESTE, S.L

     

B-15761612

 • PROTECCION E INTEGRIDAD, S.A

     

A-15210412

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom.

Dane teleinformatyczne są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na zasadach Tarczy Prywatności, za pośrednictwem podmiotu przetwarzającego dane – Google (Gsuite).

 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 1. Cel przetwarzania danych osobowych
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych
 1. Odbiorcy danych

 

Przetwarzanie danych klientów i dostawców

 

Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Dane finansowe: numer rachunku bankowego, dane karty kredytowej.

Dane dotyczące wykształcenia i zatrudnienia: zawód, stanowisko, doświadczenie, kwalifikacje.

Dane transakcyjne: dostarczone produkty i usługi.

 

Przetwarzamy przekazane nam dane osobowe w celu zarządzania danymi klientów i dostawców spółki, utrzymywania relacji handlowych, zarządzania księgowością, administracją i rozliczeniami, a także w celu wypełniania obowiązków podatkowych.

Przewidziano również przetwarzanie danych w celach reklamowych i pozyskiwania klientów, w których to celach wymagana jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres utrzymywania stosunków handlowych. Jeżeli zdecydują Państwo o wycofaniu swoich danych osobowych, dane te mogą być przechowywane w naszych bazach danych przez okres wymagany zgodnie z obowiązującym prawem w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych i księgowych, a po upływie tych lub innych okresów prawnych dane podlegają usunięciu.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wykonanie umowy oraz spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Informowanie o ofertach i promocjach, które mogą być dla Państwa interesujące, odbywa się na podstawie wyraźnej zgody, o której udzielenie zostaną Państwo poproszeni.

 

Państwa dane mogą być przekazywane firmom przetwarzającym FINSA w celu badania rynku i pozycjonowania handlowego.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom, z wyjątkiem danych przekazywanych organom publicznym na mocy obowiązującego prawa.

Dane teleinformatyczne są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na zasadach Tarczy Prywatności, za pośrednictwem podmiotu przetwarzającego dane – Google (Gsuite i Cloud Platform).

 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 1. Cel przetwarzania danych osobowych
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych
 1. Odbiorcy danych

 

Przetwarzanie danych dotyczących działalności związanej z zarządzaniem transportem

 

Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Dane dotyczące wykształcenia i zatrudnienia: zawód, stanowisko, kwalifikacje.

Dane dotyczące położenia geograficznego przewożonych towarów naszej spółki, przebytych tras, a także dane z tachografów.

 

Przetwarzamy udostępnione przez Państwa dane osobowe w celu zarządzania danymi przewoźników spółki, zarządzania logistyką i transportem, w celu uzyskania informacji na temat miejsca, w którym znajdują się produkty, prognozowania dostaw i dokonywania uzgodnień logistycznych.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres utrzymywania stosunków handlowych. Jeżeli zdecydują Państwo o wycofaniu swoich danych osobowych, dane te mogą być przechowywane w naszych bazach danych przez okres wymagany zgodnie z obowiązującym prawem w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych i księgowych, a po upływie tych lub innych okresów prawnych dane podlegają usunięciu.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wykonanie umowy oraz spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Zgodę może stanowić również zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

Dane te mogą być przekazywane podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych pozycyjnych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom, z wyjątkiem danych przekazywanych organom publicznym na mocy obowiązującego prawa.

Dane teleinformatyczne są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na zasadach Tarczy Prywatności, za pośrednictwem podmiotu przetwarzającego dane – Google (Gsuite).

 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 1. Cel przetwarzania danych osobowych
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych
 1. Odbiorcy danych

 

Przetwarzanie danych kontaktów i potencjalnych klientów

 

Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

 

Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam w formularzu kontaktowym w celu zarządzania danymi kontaktowymi spółki oraz jej potencjalnych klientów.

Przewidziano również przetwarzanie danych w celach reklamowych i pozyskiwania klientów, w których to celach wymagana jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres utrzymywania stosunków handlowych. Jeżeli zdecydują Państwo o wycofaniu swoich danych osobowych, zostaną one usunięte z naszej bazy danych kontaktowych.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wyraźna zgoda, o której udzielenie zostaną Państwo poproszeni.

 

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane, które wykonują zadania związane z zarządzaniem wysyłaniem wiadomości, a także zarządzaniem mediami społecznościowymi.

Dane teleinformatyczne są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na zasadach Tarczy Prywatności, za pośrednictwem podmiotu przetwarzającego dane – Google (Gsuite).

 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 1. Cel przetwarzania danych osobowych
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych
 1. Odbiorcy danych

 

Przetwarzanie danych dotyczących bezpieczeństwa

 

Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, adres, telefon, podpis, zdjęcie/głos

 

Przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach spółki w drodze rejestracji obrazów wideo (monitoring wizyjny).

Przetwarzamy te dane także w celu zarządzania kontrolą dostępu.

Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres określony w obowiązującym prawie (jeden miesiąc).

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja uzasadnionych interesów administratora.

 

Państwa dane mogą zostać przekazane firmie PROINSA – podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych dotyczących bezpieczeństwa, jak również firmom zajmującym się instalacją i konserwacją systemów alarmowych i służących do kontroli dostępu.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom, z wyjątkiem tych, które są niezbędne dla organów ścigania zgodnie z wymogami prawa.

Nie przewidziano również przekazywania danych osobowych na szczeblu międzynarodowym.

 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 1. Cel przetwarzania danych osobowych
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych
 1. Odbiorcy danych

 

Prawa przysługujące osobie udostępniającej dane osobowe

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, z wyjątkiem przypadków, w których żądania są wyraźnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności z powodu ich powtarzalności.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 

 1. Prawo do informacji: Przysługuje Państwu prawo do otrzymania informacji o wykorzystaniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i łatwo dostępny, w jasnym i prostym języku.
 2. Prawo dostępu: Przysługuje Państwu prawo do zwrócenia się do nas w dowolnym momencie o potwierdzenie przetwarzania Państwa danych osobowych, o zapewnienie Państwu dostępu do Państwa danych osobowych i udzielenie informacji o ich przetwarzaniu oraz o uzyskanie kopii Państwa danych osobowych. Kopie danych osobowych będą dostarczane bezpłatnie, jednak wnioski o dodatkowe kopie mogą podlegać uzasadnionej opłacie stosownie do wysokości poniesionych przez nas kosztów administracyjnych. Możemy zwrócić się do Państwa o potwierdzenie tożsamości lub zażądać dodatkowych informacji, które są niezbędne do rozpatrzenia wniosku.
 3. Prawo do sprostowania danych: Przysługuje Państwu prawo do zażądania poprawienia niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych danych osobowych, które Państwa dotyczą. Mogą Państwo również zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
 4. Prawo do usunięcia danych: Przysługuje Państwu prawo do zwrócenia się z wnioskiem o usunięcie danych, między innymi jeżeli nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. Prawo to nie jest jednak bezwzględne, dlatego nasza organizacja może nadal przechowywać te dane w odpowiednio zabezpieczonej formie w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Przysługuje Państwu prawo do zwrócenia się do nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych, co oznacza, że możemy je nadal przechowywać, ale nie przetwarzać dalej, jeśli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:
  1. kwestionują Państwo dokładność danych, przez okres czasu umożliwiający administratorowi danych sprawdzenie dokładności danych;
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych i żądają ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. nasza organizacja nie potrzebuje już tych danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, a my sprawdzamy, czy nasze uzasadnione podstawy prawne są nadrzędne wobec podanych przez Państwa przyczyn.
 6. Prawo do przenoszenia danych: Przysługuje Państwu prawo do przekazania swoich danych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Prawo to ma zastosowanie w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 7. Prawo do wyrażenia sprzeciwu: Prawo to umożliwia wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania. Z prawa nie można skorzystać wyłącznie wtedy, gdy przetwarzanie danych odbywa się za wykazaniem uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania lub do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu: Prawo to pozwala Państwu nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które to decyzje wywołują skutki prawne lub wpływa na Państwa w podobny sposób. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których taka decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy, jest dozwolona przez prawo lub opiera się na wyrażonej zgodzie.
 9. Prawo do wycofania zgody: Jeżeli uzyskaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z określonymi działaniami (np. w celu wysyłania informacji marketingowych), mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Zaprzestaniemy wówczas wykonywania tych konkretnych czynności, na które uprzednio wyrazili Państwo zgodę, chyba że zaistnieje inny powód uzasadniający dalsze przetwarzanie Państwa danych w tych celach; w takim przypadku powiadomimy Państwa o tej okoliczności.
 10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych z siedzibą pod adresem C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madryt, 901 100 099 - 912 663 517 (www.agpd.es), lub na stronie internetowej: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

 

Mogą Państwo skorzystać z powyższych praw, wysyłając do nas wiadomość na wskazany adres korespondencyjny lub adres e-mail, załączając dokument potwierdzający Państwa tożsamość oraz podając dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

 

Osoby, których dane dotyczą, mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat przysługujących im praw na stronie internetowej Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, www.agpd.es.