Beleid over de bescherming van persoonsgegevens van FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA)

In overeenstemming met de huidige wetgeving over gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG), Organieke wet over de bescherming van persoonsgegevens (LOPDCP, 15/99), Verordening van ontwikkeling van de LOPDCP (Koninklijk Besluit, 1720/2007, van 21 december), informeren wij u als volgt over het beleid over de bescherming van persoonsgegevens, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking is de rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Met andere woorden, de verantwoordelijke voor de verwerking beslist hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt.

Voor de toepassing van dit gegevensbeschermingsbeleid is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam: FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA). Moedermaatschappij van de groep ondernemingen: GROEP FINSA
 • Fiscaal nummer: A15005499
 • Maatschappelijke zetel: Carretera Nacional 550 km 57. E 15707 - Santiago de Compostela. Spanje
 • E-mail:  finsa@finsa.es
 • Telefoon: +34 981 050 000 / Fax.: +34 981 050 700
 • Functionaris voor gegevensbescherming:

Welke persoonsgegevens verwerken we en hoe beschermen we die?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet, verzamelt en verwerkt de verantwoordelijke de persoonsgegevens die bij elke soort verwerking worden toegelicht. Dit hangt af van de verschillende diensten die u ons vraagt of de contractuele relatie die u met onze entiteit hebt.

Onze organisatie verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en passende fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

U garandeert en bent in elk geval verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens en u verbindt zich ertoe deze gegevens naar behoren bij te werken.

 

Gegevensverwerking van ‘coördinatie van bedrijfsactiviteiten’

 

Identificatiegegevens: naam, nummer identiteitskaart, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, handtekening, foto.

Gegevens over persoonlijke kenmerken: geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, leeftijd, geboortedatum en -plaats en familiegegevens.

Academische en beroepsgegevens: beroep, functie, ervaring, kwalificaties.

 

We verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens om beroepsrisico’s te voorkomen en om de coördinatie van bedrijfsactiviteiten met werknemers van toeleveranciers te coördineren.

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de arbeidsrelatie. Als u na beëindiging van de arbeidsrelatie besluit uw persoonsgegevens in te trekken, worden deze bewaard tot de wettelijke termijnen zijn verstreken. Deze zijn bepaald door boekhoudkundige, fiscale en arbeidsreglementeringen. Na deze termijnen worden uw gegevens uit ons systeem gewist.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de nakoming van een arbeidsovereenkomst en de nakoming van een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke.

 

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan outsourcing-entiteiten voor de coördinatie van bedrijfsactiviteiten, met het oog op gegevensverificatie.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere entiteiten, met uitzondering van degenen die wettelijk aan overheidsinstanties zijn verplicht.

Er gebeuren internationale overdrachten naar de Verenigde Staten van Amerika onder het Privacy Shield, via de gegevensverwerker Google (Gsuite).

 1. Welk type persoonsgegevens verwerken we?
 1. Met welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?
 1. Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?
 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

 

Gegevensverwerking van ‘sollicitanten’

 

Identificatiegegevens: naam, nummer identiteitskaart, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, handtekening, foto.

Gegevens over persoonlijke kenmerken: geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, leeftijd, geboortedatum en -plaats en familiegegevens.

Academische en beroepsgegevens: beroep, functie, ervaring, kwalificaties.

 

We verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt voor het beheer van de selectieprocessen van de onderneming.

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de betrokkene zijn/haar toestemming niet heeft ingetrokken, om het curriculum vitae te kunnen blijven opslaan voor toekomstige selectieprocedures. De cv’s worden in ieder geval één jaar na verzending verwijderd.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de uitdrukkelijke toestemming die u wordt gevraagd te geven.

 

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan ondernemingen van de groep FINSA:

 • FINANCIERA MADERERA, S.A.

     

A-15005499

 • FORESA, INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NOROESTE, S.A

     

A-28141224

 • DECOTEC PRINTING, S.A

     

A-60886702

 • COGENERACION DEL NOROESTE, S.L

     

B-15761612

 • PROTECCION E INTEGRIDAD, S.A

     

A-15210412

 

Uw persoonsgegevens worden aan geen enkele entiteit doorgegeven.

Er gebeuren internationale overdrachten naar de Verenigde Staten van Amerika onder het Privacy Shield, via de gegevensverwerker Google (Gsuite).

 1. Welk type persoonsgegevens verwerken we?
 1. Met welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?
 1. Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?
 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

 

Gegevensverwerking van ‘klanten en leveranciers’

 

Identificatiegegevens: naam, nummer identiteitskaart, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Financiële gegevens: bankrekening, creditcardgegevens.

Academische en beroepsgegevens: beroep, functie, ervaring, kwalificaties.

Transactiegegevens: geleverde producten en diensten.

 

We verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt voor het beheer van de gegevens van de klanten en leveranciers van de onderneming, voor het onderhouden van de commerciële relatie, het boekhoudkundig, administratief en factureringsbeheer, en voor fiscale verplichtingen.

Er is ook voorzien in reclame- en commerciële prospectiedoeleinden, waarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene is vereist.

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de commerciële relatie. Als u besluit uw persoonsgegevens te annuleren, kunnen uw persoonsgegevens in onze databanken worden bewaard gedurende de wettelijk vereiste perioden om te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. Ze worden verwijderd na het verstrijken van deze of andere toepasselijke wettelijke perioden.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van een overeenkomst en de nakoming van een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke.

De communicatie van aanbiedingen en promoties die voor u van belang kunnen zijn, is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming die u wordt gevraagd te geven.

 

Uw gegevens kunnen aan de verwerkingsbedrijven van FINSA worden doorgegeven met het oog op marktonderzoek en commerciële positionering.

Uw persoonsgegevens zullen aan geen enkele entiteit worden doorgegeven, met uitzondering van degenen die wettelijk aan overheidsinstanties zijn verplicht.

Er gebeuren internationale overdrachten naar de Verenigde Staten van Amerika onder het Privacy Shield, via de gegevensverwerker Google (Gsuite en Cloud Platform).

 1. Welk type persoonsgegevens verwerken we?
 1. Met welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?
 1. Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?
 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

 

Verwerking van gegevens van ‘transportbeheeractiviteiten’

 

Identificatiegegevens: naam, nummer identiteitskaart, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Academische en beroepsgegevens: beroep, functie, kwalificaties.

Gegevens met betrekking tot de geolokalisatie van het transport van onze goederen, afgelegde routes en tachograafgegevens.

 

We verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens voor het beheer van de gegevens van de vervoerders van het bedrijf, voor het beheer van de logistiek en het vervoer, zodat we weten waar de producten zich bevinden en zodat we leveringsprognoses en logistieke regelingen kunnen treffen.

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de commerciële relatie. Als u besluit uw persoonsgegevens te annuleren, kunnen uw persoonsgegevens in onze databanken worden bewaard gedurende de wettelijk vereiste perioden om te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. Ze worden verwijderd na het verstrijken van deze of andere toepasselijke wettelijke perioden.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van een overeenkomst en de nakoming van een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke. Er kan ook sprake zijn van toestemming van de betrokkene.

 

De gegevens mogen worden meegedeeld aan de entiteit die is belast met de verwerking van de plaatsbepalingsgegevens.

Uw persoonsgegevens zullen aan geen enkele entiteit worden doorgegeven, met uitzondering van degenen die wettelijk aan overheidsinstanties zijn verplicht.

Er gebeuren internationale overdrachten naar de Verenigde Staten van Amerika onder het Privacy Shield, via de gegevensverwerker Google (Gsuite).

 1. Welk type persoonsgegevens verwerken we?
 1. Met welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?
 1. Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?
 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

 

Gegevensverwerking van ‘contacten en potentiële klanten’

 

Identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

 

We verwerken de persoonsgegevens die u ons in het contactformulier verstrekt voor het beheer van zakelijke contactgegevens en potentiële klanten.

Er is ook voorzien in reclame- en commerciële prospectiedoeleinden, waarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene is vereist.

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de commerciële relatie. Als u besluit uw persoonsgegevens te annuleren, worden deze uit onze contactendatabank verwijderd.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de uitdrukkelijke toestemming die u wordt gevraagd te geven.

 

De gegevens kunnen worden meegedeeld aan gegevensverwerkers die zijn belast met het beheer van de verzending van mededelingen en met het beheer van sociale netwerken.

Er gebeuren internationale overdrachten naar de Verenigde Staten van Amerika onder het Privacy Shield, via de gegevensverwerker Google (Gsuite).

 1. Welk type persoonsgegevens verwerken we?
 1. Met welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?
 1. Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?
 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

 

Gegevensverwerking van ‘beveiliging’

 

Identificatiegegevens: naam, nummer identiteitskaart, adres, telefoon, handtekening, foto/stem

 

We verwerken persoonsgegevens om de veiligheid van het bedrijfsterrein te waarborgen door videobeelden op te nemen (videobewaking).

We verwerken de gegevens ook om de toegangscontrole te beheren.

De persoonsgegevens worden maximaal gedurende de wettelijke termijn (één maand) bewaard.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door de verantwoordelijke worden nagestreefd.

 

Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan PROINSA, de entiteit die is belast met de verwerking van veiligheidsgegevens, en aan installatie- en onderhoudsbedrijven van alarm- en toegangscontrolediensten.

Uw persoonsgegevens zullen aan geen enkele entiteit worden doorgegeven, met uitzondering van degenen die noodzakelijk zijn voor de veiligheidsdiensten en -instanties zoals wettelijk vereist.

Er zijn ook geen plannen voor internationale overdrachten van persoonsgegevens.

 1. Welk type persoonsgegevens verwerken we?
 1. Met welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?
 1. Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?
 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

 

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

 

U heeft volgens de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De uitoefening van deze rechten is kosteloos voor u, behalve in gevallen waarin verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name omdat ze herhaaldelijk voorkomen.

Deze rechten zijn de volgende:

 

 1. Recht op informatie: U hebt het recht om op beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke manier, in duidelijke en eenvoudige taal, te worden geïnformeerd over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens.
 2. Recht van toegang: U hebt het recht ons te allen tijde te vragen of we uw persoonsgegevens verwerken, of we u toegang kunnen verschaffen tot uw persoonsgegevens en de informatie over de verwerking. U kunt ons ook vragen om u een kopie van uw persoonsgegevens te sturen. Een kopie van uw persoonsgegevens wordt u gratis verstrekt, maar voor verzoeken om extra kopieën kan een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten in rekening worden gebracht. Wij van onze kant kunnen u vragen uw identiteit te bewijzen of nadere informatie te vragen die nodig is om uw verzoek te verwerken.
 3. Recht op rectificatie: U hebt het recht om verzoek op rectificatie van onnauwkeurige, verouderde of onvolledige persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt ook vragen dat onvolledig ingevulde persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer met een aanvullende verklaring.
 4. Recht op verwijdering: U hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, onder meer wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit recht is echter niet absoluut, zodat onze organisatie ze naar behoren geblokkeerd kan blijven houden in de gevallen waarin de toepasselijke regelgeving voorziet.
 5. Recht om verwerking te beperken: U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, wat betekent dat we deze gegevens mogen blijven opslaan, maar niet verder mogen verwerken, als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  1. Dat u de juistheid van de gegevens betwist, voor een periode waarin de verantwoordelijke de juistheid van de gegevens kan verifiëren;
  2. Dat de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het verwijderen van de gegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  3. Dat onze entiteit de gegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze wel nodig hebt voor het formuleren, uitoefenen of verdedigen van vorderingen;
  4. Dat u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, terwijl wordt nagegaan of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan die van u.
 6. Recht op gegevensoverdracht: U hebt het recht dat uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven. Dit recht is van toepassing wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst en die verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd.
 7. Recht van verzet: Met dit recht kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. We zullen niet aan uw recht kunnen voldoen als we uw gegevens alleen verwerken en als we kunnen aantonen dat er legitieme redenen zijn voor de verwerking of voor de formulering, uitoefening of verdediging van vorderingen.
 8. Het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten, waaronder profilering: Met dit recht kunt u niet worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berust, met inbegrip van profilering, en dat dergelijke besluiten rechtsgevolgen hebben of u op een soortgelijke manier treffen. Tenzij een dergelijk besluit noodzakelijk is voor de afsluiting of uitvoering van een overeenkomst, bij wet is toegestaan of op toestemming berust.
 9. Recht om toestemming in te trekken: Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met bepaalde activiteiten (bijv. om u marketingcommunicatie te sturen), kunt u die toestemming te allen tijde intrekken. Dan zullen we die specifieke activiteit waarvoor u eerder toestemming had gegeven, niet langer uitvoeren, tenzij er een andere reden is die de voortgezette verwerking van uw gegevens voor die doeleinden rechtvaardigt, in welk geval wij u van die situatie op de hoogte zullen brengen.
 10. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, +34 901 100 099 - +34 912 663 517 (www.agpd.es) of op het volgende e-mailadres:https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

 

U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door ons een bericht te sturen naar het aangegeven fysieke adres of e-mailadres, met bijvoeging van een document waaruit uw identiteit blijkt en met vermelding van de gegevens die nodig zijn om uw verzoek te behandelen.

 

De betrokkenen kunnen aanvullende informatie over hun rechten verkrijgen op de website van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming: www.agpd.es.