Juridische kennisgeving:
Informatie over de eigenaar van de website (domein):
Het URL-adres [webpagina: http://www.finsa.com] (hierna de website) zijn domeinen die zijn geregistreerd door FINANCIERA MADERERA S.A.
Volgens de informatieplicht vervat in artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, over de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, delen wij u hierbij mee dat deze website het eigendom is van:
•    Bedrijfsnaam: FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA). Moedermaatschappij van de groep ondernemingen: GROEP FINSA
•    Fiscaal nummer: A15005499
•    Geregistreerd in het Handelsregister van A Coruña (Spanje), bladzijde SC-3085, volume 951, folio 142
•    Maatschappelijke zetel: Carretera Nacional 550 km 57. E 15707 - Santiago de Compostela. Spanje
•    E-mail:  finsa@finsa.es
•    Telefoon: +34 981 050 000 / Fax.: +34 981 050 700


Deze pagina heeft een informatief karakter, met de bedoeling de kennis van het grote publiek van de aangeboden producten en diensten te vergemakkelijken. De toegang tot de website is in principe gratis, onverminderd het feit dat voor het contracteren van producten of diensten via de website een financiële tegenprestatie kan worden verlangd.
De gebruiker verbindt zich ertoe de website en de daarop aangeboden informatie niet te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde, en de door het bedrijf vastgestelde gebruiksvoorwaarden na te leven.

Voorwaarden voor toegang en gebruik van de website
 
De toegang tot deze website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en impliceert de aanvaarding en kennisneming van de wettelijke waarschuwingen, de voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden die erin zijn vervat. De gebruiker staat in voor de authenticiteit en waarheidsgetrouwheid van alle verstrekte gegevens, zowel bij het invullen van de inschrijvingsformulieren als op een later tijdstip, en is verantwoordelijk voor het bijwerken van de verstrekte informatie zodat deze overeenkomt met de werkelijke situatie. De gebruiker is verantwoordelijk voor de onnauwkeurigheid of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie.
De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de inhoud en diensten (zoals chatdiensten, discussieforums of nieuwsgroepen) die ons bedrijf via het portaal aanbiedt, op gepaste manier te gebruiken en, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, niet te gebruiken om:
 
1.    activiteiten te ontplooien die onrechtmatig, onwettig of in strijd zijn met de goede trouw en de openbare orde;
2.    inhoud of propaganda te verspreiden van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale, terroristische aard of in verband met mensenrechten;
3.    schade te veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van (Naam van het bedrijf dat de website heeft gemaakt), haar leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen te introduceren of te verspreiden die de voornoemde schade kunnen veroorzaken;
4.    proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en deze eventueel te gebruiken en de berichten te wijzigen of te manipuleren.
 
Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om alle commentaren opmerkingen te verwijderen die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn, die de jeugd of de kindertijd, de orde of de openbare veiligheid schenden of die, naar mening, niet geschikt zijn voor publicatie.
Het bedrijf is in ieder geval niet verantwoordelijk voor de meningen die door gebruikers op forums, chats of andere participatie-instrumenten worden geuit.
 
Intellectuele eigendomsrechten
 
De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van de organisatie te respecteren. Het gebruik van of het verlenen van toegang tot deze website houdt niet in dat er rechten worden verleend op de handelsmerken, handelsnamen of andere onderscheidende tekens die op de website worden gebruikt.
De term ‘website’ omvat, maar is niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, teksten, grafieken, afbeeldingen, animaties, muzikale creaties, video’s, geluiden, tekeningen, foto’s en meer; in het algemeen alle creaties uitgedrukt met om het even welk middel of drager, materieel of immaterieel, ongeacht of ze al dan niet vatbaar zijn voor intellectuele eigendom volgens de herziene tekst van de Wet op de intellectuele eigendom.
Het is verboden deze website voor commerciële doeleinden te downloaden en de gebruiker mag de inhoud van deze website niet exploiteren, reproduceren, distribueren, wijzigen, publiekelijk mededelen, overdragen, omzetten of gebruiken voor commerciële doeleinden.
Eveneens is op grond van de bepalingen van deze juridische mededeling de gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van deze website verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur en mag er niet van worden uitgegaan dat de toegang tot deze website aan de gebruiker wordt overgedragen.
 
Afwijzing en beperking van aansprakelijkheid
 
Ons bedrijf is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook in de volgende gevallen en zonder beperking:
 
•    Als gevolg van onmogelijkheid of problemen om verbinding te maken met het communicatienetwerk via welk deze website toegankelijk is, ongeacht het type verbinding dat door de gebruiker wordt gebruikt.
•    Voor de onderbreking, opschorting of annulering van de toegang tot de website, en ook voor de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de website of van de diensten en/of inhoud daarop, wanneer dit te wijten is (i) aan een onderbreking van de dienst als gevolg van technisch onderhoud van de website of (ii) aan een oorzaak die buiten de macht van ons bedrijf ligt, hetzij direct of indirect.
•    De kwaliteit en snelheid van de toegang tot de website en de technische voorwaarden waaraan de gebruiker moet voldoen voor toegang tot de website en de diensten en/of inhoud ervan.
 
Wijziging van de gebruiksvoorwaarden
 
Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die eventueel worden vastgesteld, en met de formulering die ze op een bepaald moment hebben, zijn van onbepaalde duur en blijven van kracht zolang het portaal actief is. De onderneming behoudt zich in ieder geval het eenzijdige recht voor om de voorwaarden voor toegang en ook de inhoud te wijzigen.
De persoon die zich toegang verschaft tot de website aanvaardt de volgende gebruiksvoorwaarden en stemt ermee in deze na te leven. De gebruiker verbindt zich ertoe de diensten en informatie die op de website worden aangeboden te gebruiken in de vorm waarin ze worden aangeboden, zonder de inhoud te wijzigen en uitsluitend voor eigen gebruik, zonder ze op welke manier dan ook te kunnen overdragen of iemand ervan op de hoogte te brengen. De gebruiker is ook verplicht ze in uitsluitend eigen belang te gebruiken op de manier die overeenkomt met de aard van de inhoud. De gebruiker verbindt zich ertoe de toegangscodes (gebruikersnaam en wachtwoord) uitsluitend te gebruiken voor de gebruiker die er eigenaar van is. De bewaring, de vertrouwelijkheid en het correcte gebruik ervan vallen uitsluitend onder eigen verantwoordelijkheid. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zodat de gebruiker verplicht is om deze algemene voorwaarden na te lezen telkens wanneer deze de website bezoekt. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker of derden kunnen veroorzaken als gevolg van het gebruik van hun wachtwoord door anderen, met of zonder hun medeweten. Het gebruik van de diensten en de inhoud van de website valt onder de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.
De gebruiker is zich ervan bewust en aanvaardt vrijwillig dat het gebruik van de website en van de diensten en de inhoud altijd gebeurt onder de eigen en exclusieve verantwoordelijkheid.
Ons bedrijf garandeert niet de continuïteit, beschikbaarheid en bruikbaarheid van de website, de diensten en de inhoud. Daarom is het bedrijf niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook die voor gebruikers kan ontstaan.
Ons bedrijf garandeert evenmin de afwezigheid van virussen of andere elementen die wijzigingen kunnen veroorzaken in het computersysteem van de gebruiker of in de elektronische documenten of bestanden die erin zijn opgeslagen. Daarom is het bedrijf niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook die voor gebruikers kan ontstaan.
 
Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid
 
Deze Algemene gebruiksvoorwaarden van de website worden beheerst door de Spaanse wet.
De partijen die uitdrukkelijk afstand doen van hun eigen bevoegdheid, onderwerpen zich voor de beslechting van eventuele geschillen aan de rechtbanken en tribunalen van Santiago de Compostela.
 
Online geschillenbeslechting
 
In overeenstemming met de verplichting om informatie te verstrekken over online geschillenbeslechting volgens artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 524/2013, willen we u ervan in kennis stellen dat de Europese Commissie een platform voor online geschillenbeslechting ter beschikking stelt. Dit is beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr