Informacja prawna:
Informacje o właścicielu witryny (domeny):
Adres URL [strona internetowa: http://www.finsa.com] (zwany dalej witryną) należy do domeny zarejestrowanej przez podmiot FINANCIERA MADERERA S.A.
Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, niniejszym informujemy, że niniejsza witryna internetowa jest własnością następującego podmiotu:
•    Nazwa spółki: FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA). Jednostka dominująca grupy kapitałowej: GRUPA FINSA
•    Numer identyfikacji podatkowej (NIF): A15005499
•    Spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w A Coruña, strona SC-3085, tom 951, arkusz 142
•    Siedziba spółki: Droga krajowa 550, kilometr 57. E 15707 - Santiago de Compostela. Hiszpania
•    Adres poczty elektronicznej:  finsa@finsa.es
•    Telefon: +34 981 050 000 / Faks: +34 981 050 700


Niniejsza strona ma charakter informacyjny, a jej celem jest ułatwienie ogółowi społeczeństwa zapoznania się z produktami i usługami objętymi ofertą spółki. Co do zasady, dostęp do witryny jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że zamawianie produktów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty.
Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać witryny ani prezentowanych w niej informacji do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym, jak również przestrzegać regulaminu określonego przez spółkę.

Warunki dostępu i korzystania z witryny
 
Dostęp do niniejszej witryny odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika i oznacza akceptację i znajomość zawartych w niej ostrzeżeń prawnych, warunków oraz zasad użytkowania. Użytkownik gwarantuje autentyczność i prawdziwość wszystkich udostępnianych danych, zarówno podczas wypełniania formularzy rejestracyjnych, jak i w każdym innym późniejszym momencie, jak również jest odpowiedzialny za aktualizację podanych informacji, tak aby odzwierciedlały one stan faktyczny. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niedokładność lub nieprawdziwość udzielonych informacji.
UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do odpowiedniego korzystania z treści i usług (takich jak usługi czatu, forów lub grup dyskusyjnych) oferowanych przez naszą spółkę za pośrednictwem portalu oraz, między innymi, do niewykorzystywania tychże treści i usług do:
 
1.    podejmowania działań niezgodnych z prawem, nielegalnych lub niestanowiących działań w dobrej wierze bądź sprzecznych z porządkiem publicznym;
2.    rozpowszechniania treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, nielegalnej pornografii, pochwalnym dla działań terrorystycznych lub stanowiącym naruszenie praw człowieka;
3.    wyrządzania szkód w systemach fizycznych i logicznych należących do spółki będącej twórcą witryny, jej dostawców lub osób trzecich, wprowadzania lub rozpowszechniania wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą powodować wyżej wymienione szkody;
4.    podejmowania prób dostępu do kont poczty elektronicznej innych użytkowników oraz, w stosownych przypadkach, korzystania z tych kont, a także modyfikowania lub manipulacji zawartych w nich wiadomości.
 
Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich komentarzy i wypowiedzi naruszających godność osób, dyskryminujących, ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, naruszających dobro młodzieży lub dzieci, porządek lub bezpieczeństwo publiczne, a także takich, które uzna za nienadające się do publikacji.
W żadnym wypadku spółka nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników na forach, czatach lub innych narzędziach opartych na uczestnictwie.
 
Prawa własności intelektualnej
 
Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej organizacji. Korzystanie z niniejszej witryny lub przyznanie dostępu do niej nie oznacza udzielenia jakichkolwiek praw do znaków towarowych, nazw handlowych lub innych znaków wyróżniających użytych w ramach witryny.
Pojęcie „witryny” obejmuje między innymi dane, teksty, grafikę, obrazy, animacje, dzieła muzyczne, materiały wideo, dźwięk, rysunki, zdjęcia oraz inne materiały zawarte w witrynie, a także, ogólnie rzecz biorąc, wszelkie dzieła wyrażone za pomocą dowolnych środków lub nośników, materialnych lub niematerialnych, niezależnie od tego, czy podlegają one ochronie własności intelektualnej zgodnie ze znowelizowanym tekstem ustawy o własności intelektualnej.
Pobieranie materiałów z niniejszej witryny w celach komercyjnych jest niedozwolone, a w związku z tym użytkownik nie może wykorzystywać, odtwarzać, rozpowszechniać, modyfikować, publicznie udostępniać, przenosić, przekształcać ani używać treści niniejszej witryny w celach komercyjnych.
Podobnie, na mocy postanowień niniejszej Informacji prawnej, całkowite lub częściowe powielanie zawartości niniejszej witryny bez wyraźnej zgody autora jest niedozwolone i nie może być rozumiane jako przekazanie użytkownikowi tejże zawartości wraz z przyznaniem mu dostępu do witryny.
 
Zwolnienie z odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności
 
Nasza spółka jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody w następujących przypadkach, bez ograniczeń:
 
•    brak możliwości nawiązania połączenia lub trudności w połączeniu z siecią komunikacyjną, za pośrednictwem której użytkownik korzysta z niniejszej witryny, niezależnie od rodzaju połączenia używanego przez użytkownika;
•    przerwanie, zawieszenie lub wycofanie udzielonego dostępu do witryny, jak również dostępność i ciągłość funkcjonowania witryny lub usług i/lub treści w niej zawartych, gdy jest to spowodowane (i) przerwą w świadczeniu usług spowodowaną konserwacją techniczną witryny, (ii) lub przyczyną pozostającą poza zakresem kontroli spółki, powstającą bezpośrednio lub pośrednio w jej ramach;
•    jakość i szybkość dostępu do witryny oraz warunki techniczne, które użytkownik musi spełnić, aby uzyskać dostęp do witryny, jej usług lub treści.
 
Zmiana zasad i warunków użytkowania
 
Niniejsze warunki ogólne oraz ewentualnie wprowadzone warunki szczególne w brzmieniu obowiązującym w danym momencie obowiązują przez czas nieoznaczony i pozostają w okresie funkcjonowania portalu. W każdym przypadku spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany zasad dostępu do tychże warunków, jak również ich treści.
Osoba korzystająca z witryny akceptuje niniejsze warunki korzystania oraz zobowiązuje się przestrzegać ich postanowień: Użytkownik zobowiązuje się korzystać z usług i informacji oferowanych w witrynie w formie, w jakiej zostały one przedstawione, bez modyfikowania ich treści i na swój wyłączny użytek, bez możliwości przekazywania ich w jakikolwiek sposób lub przekazywania żadnej osobie dotyczących ich informacji, oraz jest zobowiązany do korzystania z nich we własnym i wyłącznym interesie w sposób odpowiadający charakterowi oferowanych treści. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze swoich danych dostępowych (nazwy użytkownika i hasła) na wyłączny użytek użytkownika będącego ich właścicielem oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich przechowywanie, zachowanie poufności i prawidłowe użytkowanie. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków użytkowania w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, dlatego użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z ich treścią przy każdorazowej wizycie w witrynie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które użytkownik lub osoby trzecie mogą wyrządzić w wyniku wykorzystania hasła dostępu użytkownika przez inne osoby, zarówno jeżeli nastąpi to za wiedzą użytkownika, jak i bez jego wiedzy. Korzystanie z usług i treści witryny odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkowników.
Użytkownicy mają świadomość i dobrowolnie akceptują fakt, że korzystanie z witryny, usług i treści odbywa się każdorazowo na ich wyłączną odpowiedzialność.
Spółka w szczególności nie gwarantuje ciągłości, dostępności i przydatności witryny, jej usług ani treści. W związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone użytkownikom, niezależnie od charakteru powstałej szkody.
Spółka nie gwarantuje również braku wirusów lub innych elementów mogących powodować zmiany w systemie komputerowym użytkownika lub w przechowywanych w nim dokumentach elektronicznych lub plikach. W związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone użytkownikom, niezależnie od charakteru powstałej szkody.
 
Prawo właściwe i właściwość sądów
 
Niniejsze ogólne warunki użytkowania witryny podlegają prawu hiszpańskiemu.
Strony jednoznacznie zrzekają się odpowiadającej im właściwości sądów i poddają się jurysdykcji sądów i trybunałów w Santiago de Compostela w celu rozstrzygnięcia ewentualnych powstałych sporów.
 
Rozstrzyganie sporów online
 
Zgodnie z obowiązkiem przekazywania informacji na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) 524/2013 informujemy, że Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów, która jest dostępna pod następującym odnośnikiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr